255_Hanomag_01

255_Hanomag_02

255_Hanomag_03

(Bon état sans boîte)